Onze reguliere activiteiten staan op deze pagina vermeld. Daarnaast organiseren we themabijeenkomsten gericht op integratie, participatie en sociale cohesie.

a) Maatschappelijke en juridische hulpverlening

Door de enorme hoeveelheid aan wet -en regelgeving aan de ene kant en de onbekendheid met de verschillende hulporganisaties anderzijds is men niet in staat de juiste hulp of ondersteuning te vinden, of deze verloopt moeizaam. Om die reden zoeken Rwandezen en andere Afrikaanse etnische groepen hulp en ondersteuning bij Rwanda Ned TUBANE. Door een laagdrempelige voorziening te bieden is er veel vraag naar deze vorm van hulp.

b) Vast spreekuur

Mensen dienen van tevoren bellen voor een afspraak. Dit spreekuur vindt plaats 3 keer per week, te weten maandags, woensdags, vrijdags en/of zaterdags tussen 10.00 en 14.00 uur te Dwergvinvisstraat 46, 1035 HP Amsterdam.

c) Telefonisch- en inloopspreekuur

Hier kunnen leden van de doelgroep zonder afspraken terecht voor hun vragen. Het telefonisch- en inloopspreekuur vindt tussen 10.00 en 12.00 uur maandags, woensdags, vrijdags en/of zaterdags meestal plaats te Dwergvinvisstraat 46, 1035 HP Amsterdam.

d) Huisbezoeken

Ook huisbezoeken worden door vrijwilligers van Rwanda Ned TUBANE afgelegd. Het betreft hier vooral mensen die naar het kantoor van Rwanda Ned TUBANE niet kunnen komen (ouderen, zieken, …).

e) Ontmoetingsbijeenkomsten tussen allochtonen en autochtonen

Door (culturele) ontmoetingsbijeenkomsten tussen allochtonen en autochtonen te organiseren trachten wij het onderlinge contact tussen Nederlanders en allochtonen (waaronder Rwandezen) te bevorderen. Zo wordt de sociale cohesie tussen beide groepen ten voordeel van een harmonieuze Nederlandse samenleving vergroot. Naast het onderlinge contact tussen beide groepen worden solidariteit, eenheid en samenwerking tussen de Rwandese gemeenschap enerzijds en met andere allochtone etnische groepen anderzijds bevorderd. Zo komen mensen uit andere Afrikaanse landen onze bijeenkomsten bijwonen.

f) Voorlichting en informatieverstrekking